Жарияланымдар

Бұл бөлімде «Күлтөбе қалажұртының тарихи нысандарын қалпына келтіру» жобасының орындаушылары - Қазақстанның және басқа елдердің жетекші ғалымдарының гуманитарлық білімнің әр түрлі салалары бойынша ауқымды жобаны зерттеудің көптеген аспектілерін қамтитын жарияланымдары ұсынылған. Бұл басылымдар қатарына есепті буклеттері, археологиялық жәдігерлер туралы каталог-альбом, «Күлтөбе қалажұртының зерттеу материалдары: нәтижелері мен болашағы» ғылыми мақалалар жинағы және әртүрлі рейтингтік журналдарда жарияланған ғылыми мақалалар кіреді.

А. Р. Хазбулатов, Ж. Н. Шайгозова Этнокультурные особенности художественного стиля позднесредневековой керамики городища Культобе
Толығырақ
Древний Туркестан: Очерки истории, археологии и культуры
Толығырақ
Хазбулатов А.Р. Туризм как инструмент популяризации культурного наследия: потенциал археологических парков Казахстана (на примере парка «Городище Культобе»)
Толығырақ
Е.А. Смагулов. К вопросу о возрасте города Туркестан
Толығырақ
Е.А.Смаrулов. О сакральном значении керамических атрибутов алтарей в жилищах присырдарьи
Толығырақ
A.R. Khazbulatov. Conceptual approach to the development of thematic areas of the archaeological «Kultobe Settlement» park
Толығырақ
Е.А.Смагулов, А.А.Ержигитова. Золото древнего Туркестана (предварительное сообщение)
Толығырақ
Хазбулатов А.Р., Шайгозова Ж.Н. Культобе в зеркале артефактов пути осмысления и интерпретации (культуролого-искусствоведческий обзор)
Толығырақ
Хазбулатов А. Р. Археологический парк «Городище Культобе» в системе культурного наследия Казахстана
Толығырақ
A.Khazbulatov, L.Nekhvyadovich, Z.Shaigozova. Unity and diversity turko-mongol world Kultobe settlement as a crossroads of religions and cultures
Толығырақ
Проект "Реставрация исторических объектов городища Культобе", 2020
Толығырақ
Материалы исследований городища Культобе: итоги и перспективы. Сборник научных трудов
Толығырақ
Реставрация исторических объектов городища Культобе
Толығырақ
Каталог-альбом «Сокровища Культобе»
Толығырақ
Реставрация исторических объектов городища Культобе. 2019–2021
Толығырақ